معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ

معادل سازی داده های تبدیل سرنخ

معادل سازی فیلد ها در تبدیل سرنخ در ماژول سرنخ های فروش، فیلد های سفارشی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. نوع و فرمت فیلد های سفارشی موجود در سرنخ های فروش و فیلد های سفارشی مربوطه در ماژول مخاطبین، سازمان ها و فرصت های فروش می بایست دقیقا یکسان …
معادل سازی فرصت فروش با پروژه

معادل سازی فرصت فروش با پروژه

معادل سازی فرصت فروش با پروژه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبین کمک می کند تا فیلد های سفارشی فرصت فروش را با پروژه معادل سازی نمایید. مقادیر فیلدها به فیلد های انتقال شده مقصد منتقل می شوند. برای این منظور در ماژول فرصت های فروش از قسمت …