اتوماسیون اداری مبین

راهکاری هوشمندانه برای سیستم سازی در سازمان

  • آیا پرسنل امور محوله را فراموش می کنند؟
  • آیا پرسنل از انجام وظایف اظهار بی اطلاعی و شانه خالی می کنند؟
  • آیا به علت مشغله زیاد پیگیری امور را فراموش می کنید؟
  • آیا بایگانی فکس ها، ایمیل ها و نامه های وارده خیلی سخت و پراکنده شده است؟