افزودن کمپین

برای اضافه کردن یک کمپین جدید در صفحه “لیست کمپین ها” روی دکمه ی “افزودن کمپین” کلیک می نماییم.

در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات کمپین، انتظارات و واقعیات و توضیحات را تکمیل نمایید.

جزئیات کمپین

در قسمت جزئیات کمپین، فیلدهای “نام کمپین”، “ارجاع به”،”وضعیت کمپین” (که دارای مقادیر برنامه ریزی شده، فعال، غیر فعال، کامل شده و لغو شده می باشد)، “جامعه هدف کمپین”، “تاریخ اتمام مورد انتظار کمپین”، “اسپانسر کمپین”، “وسعت بازار هدف” و “درصد ارسال” (درصد ارسالی از بازار هدف) را پر کنید.

{عکس جزئیات کمپین}

انتظارات و واقعیات

در قسمت انتظارات و واقعیت ها، هزینه پیش بینی شده و هزینه واقعی ایجاد کمپین وارد می گردد. همچنین انتظار دارید چه پاسخی از کمپین دریافت کنید و در آمد مورد انتظارتان از ایجاد کمپین را وارد کنید.

از دیگر موارد این قسمت “تعداد فروش مورد انتظار”، “تعداد فروش واقعی”، “تعداد پاسخ مورد انتظار”، “تعداد جواب واقعی”، “بازگشت سرمایه مورد انتظار” و “بازگشت سرمایه واقعی” می باشد.

{عکس انتظارات و واقعیات}

توضیحات

در بخش توضیحات، می توان اطلاعات بیشتری در مورد کمپین وارد کرد. در صورت نیاز می توانید توضیحات خود را در این بخش وارد نمایید.

{عکس توضیحات}

پس از وارد کردن اطلاعات روی دکمه ی “ذخیره” کلیک نمایید.

پس از ذخیره اطلاعات وارد شده، صفحه جزئیات کمپین نمایش داده می شود.

برای آشنایی بیشتر به آموزش “جزئیات کمپین” مراجعه نمایید.